לקבלת פרטים וייעוץ ראשוני חייגו

  ייעוץ השקעות ע"י הבנק

  כמעט כל אדם בישראל הוא לקוח של בנק. הבנק והמערכת הבנקאית בישראל שומרת על הכסף שאנו מפקידים לחשבון הרשום על שמינו. במסגרת הפקדת הכספים לתוך חשבון הבנק שלנו מקצה הבנק ללקוחותיו קו אשראי אשר מספק ללקוחות אפשרות להתנהל כספית בסכום גבוה יותר מזה שהלקוח מפקיד בפועל.

  הקצאת אשראי זו והתנהלות האזרחים בתוך המערכת הבנקאית, מקנה למערכת הבנקאית כוח עצום אשר לעיתים מלווה ביחס שאינו הוגן כלפי הלקוחות תוך התעלמות מחוקים בסיסיים אשר מחוייב הבנק לשמור במסגרת היותו מוסד כלכלי גדול.

  יחד עם זאת על לקוחות הבנק לזכור, מן הצד השני, כי הבנק הינו גוף למטרת רווח ולכן יפעל בהתאם לרווחיו כשם שכל עסק עושה. במרווח בין האינטרס של הבנק להרוויח כספים לבין האינטרס הציבורי ישנן לא מעט בעיות משפטיות, החל מהקטנות ביותר במסגרת יחסי בנק לקוח, למסובכות ביותר.

  אחד מהבעיות המשפטיות הינן ייעוץ בענייני השקעות בשוק ההון דרך יועצי השקעות שמסמיך הבנק בעצמו. לפיכך יש להיזהר ולהיצמד לכמה אבני דרך אשר יכולים להוביל אותנו בבטחה להשקעה נכונה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל אחד ובהתאם לרמת הסיכון אותם מוכן המשקיע לקחת על עצמו.

  כך אמר בית המשפט העליון בע"א 5893/01 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' נתן צבאח:

  "מערכת היחסים שבין לקוח לבין בנק היא מערכת יחסים מיוחדת, הנובעת מהאמון שרוחש הציבור הרחב כלפי מוסד זה. הבנק ופקידי הבנק נתפסים בעיני הציבור כסמכות מקצועית, בין היתר מאחר שברשות הבנק לא אחת מידע אשר אינו נגיש לציבור הרחב; הבנק כמוסד כספי הוא גם בעל כישורים מיוחדים ואמצעים טכניים שאינם נחלתו של הפרט. כל אלה עשויים לאפשר לבנק למנוע נזקים מלקוחותיו, בעוד שלנפגע הפוטנציאלי אין יכולת דומה. מאחר שהפרט רוחש, במקרים רבים, אמון מיוחד לבנק, מאמין בכישוריו ובאמצעיו הטכניים ורואה בו גוף מעין ציבורי, נוטה הוא לעתים שלא לנקוט אמצעי זהירות מצדו להקדים פני נזק אפשרי, אפילו יש בכוחו לעשות כן, ומטעם זה, מוטלות על הבנק חובות מיוחדות, שאינן מוטלות על צדדים לחוזה רגיל, לרבות החובה לגלות ללקוח את הסיכונים העומדים בבסיס עיסקה שבה הוא מבקש להתקשר עם הבנק."

  להלן כמה נקודות אשר יעזרו לנו כלקוחות להיזהר בהשקעות אשר לעיתים הן הרות גורל:

  סעיף 12 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה (להלן:"החוק") קובע את חובתו של בעל רישיון להתאים את הייעוץ, את השיווק או את אופי העסקאות שהוא מבצע בעבור הלקוח לצרכיו והנחיותיו של כל לקוח לאחר שבירר את מצבו הכספי, מטרות ההשקעה ונסיבות אחרות רלוונטיות לעניין מתן שירות.

  סעיף 13 לחוק קובע כי חובה לכלול פרטים אלה בהסכם עם הלקוח, בין השאר יש לערוך ללקוח תשאול מקיף ובכלל זה ניסיון קודם בפעילות בשוק ההון, יחסו לסיכון, מטרות פיננסיות ושיקולים פיננסיים, הרכב התיק הרצוי וכל עניין אחר הדרוש לקבלת תמונה מדויקת לגבי אפיון הלקוח והעדפותיו שאלון כזה למיטב ידיעת התובעת לא נערך.

  מנהל ההשקעות, היועץ ו/או הבנק מחוייבים לשאול שאלות ברורות בדבר ניסיון קודם של הלקוח בשוק ההון, מידת ההכרה של שוק ההון ומכשירים פיננסים קיימים. על היועץ לאפשר ללקוח לעקוב אחר תיק ההשקעות שלו ולברר אם יש לו יכולת כזו. במידה ואין לו הופך יועץ ההשקעות לידו הארוכה של הלקוח ועליו לקחת אחריות.

  החובות המוטלות על פי חוק על יועץ השקעות/ משווק השקעות/ מנהל תיקים

  חובת אמון וזהירות – בעל רשיון להשקעות חב חובות אמון וזהירות כלפי לקוחותיו. הוא נדרש לפעול לטובת לקוחותיו. חל עליו איסור להעדיף את ענייניו האישיים  על פני טובת לקוחותיו ועל אחת כמה וכמה את טובת הבנק.

  התאמת השירות לצרכי הלקוח – מעבר לכך וכאמור לעיל בעל רישיון נדרש להתאים ככל האפשר את הייעוץ והשיווק שהוא נותן ו/או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבור לקוחותיו לצרכיו והנחיותיו של כל לקוח כאמור בסעיפים 28-30 שלעיל.

  הסכם בכתב – נדרש לעשות הסכם בכתב עם הלקוח. החוק קובע את הפרטים שההסכם חייב לכלול.

  גילוי נאות – יועץ השקעות או משווק מחויב בגילוי נאות ללקוחותיו. עליו לגלות ללקוחותיו את כל העניינים המהותיים לעסקה המוצעת או לייעוץ/ שיווק הניתן.

  אם עסקינן בשיווק השקעות כפי שעושה הבנק שעה שהוא משווק את השקעותיו, חלה עליו חובה מוגברת, קרי, עליו להביא לידיעת לקוחותיו את דבר עיסוקו בשיווק ההשקעות בלשון מובנת לו, בעל פה, במסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני ההתקשרות עימו ובהסכם עם הלקוח.

  איסור העדפה ואיסור מתן תמריצים – על בעל רשיון יועץ השקעות או מנהל תיקים חל איסור להעדיף ניירות ערך או נכסים פיננסיים שלו או של תאגיד אחר הקשור לתאגיד בו הוא עובד. כמו כן אסור בתכלית האיסור לתת תמריצים בכל דרך שהיא על מנת  ליזום השקעות מהלקוחות, כך למשל סור לתת הלוואה בריבית נמוכה  על מנת לגרום ללקוח להשקיע במסחר.

  סיכונים מיוחדים – יועץ/משווק השקעות נדרש להודיע ללקוח על עסקה הכרוכה בסיכונים מיוחדים. מנהל תיקים חייב לקבל מלקוחו אישור מראש ובכתב, לפני ביצוע עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.

  לסיכום

  כאשר לקוח של בנק מעוניין להשקיע בשוק ההון עליו לשים לב לנקודות שעולות מן החוקים עצמן וכפי שנראה לעיל. נקודות אלו יכולים להוביל בבטחה משקיעים אשר עם קצת מחשבה יכולים להרוויח רווחים יפים משוק ההון ומתוכניות שונות שהבנק משקיע אך לא פחות חשוב שימת לב ודגש לנקודות שלעיל יכולים למנוע הפסדים עצומים וגדולים למשקיעים.   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום